حضور گروه ترنم در نمایشگاه پیوست فرهنگی (بخش جانبی نمایشگاه کتاب)

غرفه فروشگاه ترنم در بخش جانبی نمایشگاه بین المللی کتاب در فاز جنوبی مصلای تهران سالن صنوبر مستقر است